درتصادفات رانندگی منجر به خسارت، رانندگان مکلفند ضمن علامتگذاری محل استقرار چرخ ها، ابتدا ماشین ها را جهت باز شدن مسیر، به کنار راه منتقل و سپس درخواست کارشناس تصادفات نمایند.

🔹در تصادفات رانندگی منجر به جرح یا فوت، این مسئولیت با مامورین انتظامی است تا ضمن علامتگذاری محل استقرار جسد و یا موانع دیگر، ضمن حفظ صحنه تصادف اقدام به بازگشایی مسیر نمایند.