ممکن است شخصی، همیشه خودرو خود را طوری پارک کند که شما نتوانید از رمپ جهت وارد شدن به پارکینگ استفاده کنید، یا جلوی درب پارکینگ و در حریم آن پارک می کند و عملاً امکان ورود و خروج نداشته یا به سختی امکان پذیر می باشد.

🔹درچنین مواردی، باید از آن در ساعت های مختلف عکس بگیرید و یا با تنظیم استشهادیه، به عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، در دادسرا شکایت کیفری کنید.