درخصوص چک های برگشتی، درصورتی که ارائه لاشه چک، به بانک، و یا اخذ رضایت محضری ذینفع میسر نباشد، می توان به این شکل عمل نمود.

🔹مشتری، مشروط بر مسدود نبودن حساب توسط دادگستری، می تواند با واریز کسری موجودی، حساب را تا زمان تعیین تکلیف چک برگشتی و یا نهایتا به مدت ٢٤ ماه، مسدود نماید.

🔹دراین موارد بانک باید ظرف ٥ روز کاری طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده بنماید.