با توجه به مواد 24 و 278 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392،در صورتی که دردادگاه عمومی  بخش، قرار منع  تعقیب به لحاظ فقددلیل صادر شود و قرارمذکور در همان مرجع قطعی شود‌‌ ، درصورت کشف دلایل جدید‏، رسیدگی مجددحسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام  می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود‏، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می شود وتجویز رسیدگی مجدد درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند‏، دادستان شهرستان مربوطه، وظایف فوق را انجام خواهد داد.