امور‌اداری دادگاه‌ تجدید نظر توسط رییس دادگاه یا مستشار مقدم که تصدی و کفالت دادگاه با او است انجام می‌شود. تصمیماتی که متعاقب رسیدگی‌های قضایی انجام می‌شود با هیات‌ دادگاه است (دو‌نفره یا سه‌نفره). بنابراین در نوبت قرار دادن پرونده که یک امر‌ اداری می‌باشد با مستشار مقدم است لکن تجدید‌ وقت و ارجاع‌ امر‌ به‌ کارشناس و جلب که از جمله امور‌ قضایی است با هیات دادگاه خواهد بود.