طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد  ……………… ساکن  ………………

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر یک باب خانه مسکونی و یک باب مغازه احدائی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ……………… متر مربع دارای پلاک فرعی از ……………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………… فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی ……………… بخش ……………… ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه…………… جلد ………….. به شماره چاپی ………………… صادره بنام بایع با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه کل و اعیان بدن استثنا و به انضمام کلیه حقوق ناشی از برق شماره پرونده  ……………… و آب شماره اشتراک ……………… و گاز شهری شماره شناسایی ……………… منصوبه های در آن اعم ز حق الاشتراکها و ودایع احتمالی مربوطه و به انضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در محل تجاری و کسبی مزبور بدون استثناء.

مبلغ قرارداد:

مبلغ ……………… ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره. کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیفه مبایعه قطعیه جاری شده.

خریدار با رویت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول معامله نمود.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماما در تصرف فروشنده می باشد که ضمن العقد لازم حاضر، فروشنده متعهد و ملتزم گردیده مورد معامله را تماما و سالما در تاریخ ……………… ماه یکهزار و سیصد و ……….. شمسی تخلیه نموده در همان تاریخ تحویل خریدار نماید و نیز برای هر روز عدم تخلیه و تحویل از تاریخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ ……………… ریال روزانه به عنوان خسارت تاخیر در تخلیه و تحویل و به عنوان وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار حق دارد از تاریخ سررسید مزبور لغایت مدت ده روز برای تخلیه و تحویل و وجه التزام مذکور علیه فروشنده دردادگاه صالحه اقدام نماید همچنین فروشنده متعهد به تادیه و تسویه حساب بدهی های آب و برق و گاز مزبور تا روز تخلیه و تحویل می باشد در غیر اینصورت خریدار می تواند آنرا تادیه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروش وصول کند.

 

 

محل امضای طرف اول قرارداد(فروشنده)                      محل امضای طرف دوم قرارداد(خریدار)