طبق ماده ۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی
در موارد زیر راهنمایی و رانندگی از انجام عمل شماره گذاری خودداری می‌نماید: 

الف ‌ـ‌ در صورتی که مفاد تبصره (۲) ماده (۲) رعایت نشده باشد و یا اصالت و‌سیله نقلیه هنگام بازدید به و‌سیله مأ‌موران مربوط تأ‌یید نگردد. 
ب ‌ـ‌ چنانچه مشخصات و‌سیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوط ذکر شده مطابقت نداشته باشد. 
پ ‌ـ‌ اگر تخصیص شماره به نام مالک به دلایل قانونی ممنوع باشد. 
ت ‌ـ‌ چنانچه و‌سیله نقلیه، علایم و تجهیزات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه را نداشته باشد. 
ث ‌ـ‌ هرگاه حقوق دو‌لتی و عوارضی که به طور قانونی به و‌سیله نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد. 
ج ‌ـ‌ در صورت نداشتن برگ معاینه فنی به استثنای و‌سایل نقلیه‌ای که از تاریخ ساخت آن‌ها دو سال سپری نشده است.