الف – تذکریا توبیخ شفاهی درحضورهیات مدیره نظام پزشکی محل

ب – اخطاریا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل

ج- توبیخ کتبی با درج درپرونده نظام پزشکی ونشریه نظام پزشکی محل یا ابلاغ رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل

د – محرومیت ازاشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تا یک سال درمحل ارتکاب تخلف

ه_ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته از سه ماه تایک سال درتمام کشور

و – محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تاپنج سال درتمام کشور

ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته درتمام کشور

◀️تذکر: درمواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امورپزشکی وحرفه های وابسته صادرمی شود ، اشتغال محکوم علیه حرفه های یادشده درمدت محرومیت دربخشهای خصوصی ، عمومی ، دولتی ویاخیریه ممنوع است.