Performance Tests in Oil & Gas EPC Contracts :
ازمایش های عملکرد  در قراردادهای ای پی سی نفت و گاز :


ازمایش های  عملکرد ممکن است محدوده گسترده ای را در قراردادهای ای پی سی نفت و گاز در بر گیرد .


سه نوع معمول ان عبارتند از :


1) Functional Tests :

 منظور از این نوع ازمون ها، ازمایش هایی هستند که  قابلیت های مشخصی از اجزا دستگاه را مورد بررسی قرار می دهند.
مانند پمپ ها و یا دریچه ها و غیره.

این گونه تست ها غالبا مربوط به عملکرد کل سیستم نمی باشند 
و وجه التزام ها در این قبیل تستها مطرح نمی شوند.

در عوض انها مسئولیت های مطلقی هستند که  در صورت عدم  انجام،  کار وارد مرحله بعدی تکمیل نمی گردد ( به عنوان مثال تکمیل مکانیکی )


2) Emmission Test :

این ازمون  مطابق با نیازهای زیست محیطی است .

این تست نیز مسئولیتی مطلق است زیرا در صورت شکست ،  می تواند عواقبی  بسیار سنگین همچون  اجبار به تعطیلی پروژه را در بر داشته باشد.

در مورد این مدل از تست و عدم موفقیت در ان  ، ممکن است وجه التزام بکار گرفته می شود .


3) Guarantee Test :

این مدل از ازمایش ها ، جهت بررسی توانایی دستگاه در برخورداری از ضوابط عملکردی خاص تعیین شده در قرارداد می باشد.

غالبا حداقلی جهت این موارد در قرارداد مشخص می گردد.
این حداقل ها در درجه ای تعیین می گردند که قبول پروژه  برای کارفرما از توجیه اقتصادی برخوردار باشد .

عدم موفقیت در این تست ، بارزترین نمونه از موارد پرداخت  ( Performance Liquidated Damages)
در قراردادهامی باشد.