باسلام پرونده ای ساختگی درشورای اصل اختلاف شهریاربامدارک مسروقه طبق مستندات کافی دراختیارداریم ولی متاسفانه قاضی شوراومدیردفتروی که ازبستگان شاکی می باشداقدام به جعل اسنادهای قضایی نموده که محرزواشکاراست(دادخواست یاتامین خواسته)درکارنبوده است واین موضوع مستندآدستورقاضی شوراکتبآبه دفترکل ودفترشعبه مربوطه دستوربررسی دقیق راصادرنمودودفترکل ودفترشعبه کتبآاعلان نمودند پرونده ای ثبت نشده است امضاوممهورنمودندکه تصویرآن نیزدراختیارداریم وشخص شاکی هنوررویت نشده است وتوسط برادرودامادشاکی پیامکی به پسرم ارسال گردیده که جهت تحویل مدارک های مسروقه راتحویل نمایند.نه تنهاتحویل نداده اندواقدام به دعوی مختلف درمرجع های مختلف نموده اندکه پس ازآن طرح دعوی هاشخصی بعنوان وکیل کلی پرونده هاشده که بعدمعلوم گردیدشوهرهمان خانم مدیردفترشورای شهریارمی باشدوازبستگان شکات نیزمی باشدکه این امرکاملاکلاهبرداری وتحصیل مال ازطریق نامشروع محسوب می شود.که شکایت ازقضات مرتبطین به دادسرای انتظامی قضات تشکیل ونظریه تخلف آشکارمحرزتشخیص داده شده ولی رونده پرونده به کندی پیش می رودوهرموقع تماس می نماییم میگویندپرونده هافرستادندوباردیگرمی گویندگزارش ارسال کردندوبعدمی گویندهنوزوقت نکردند رسیدگی کنندقابل توجه دیگراینکه باکل مستندات تخلف خودشان راارائه نمودیم مه بااین وصف قاضی شوراوتجدیدنظرشهریاربامکتوب های متناقض راطبق قوانین جمهوری اسلامی وقضات انتظامی انفصال ازخدمت می کردندولی متاسفانه؟؟؟...

جواب.باسلام  .  برویدساختمان مرکزی بخش رایانه اسم وفامیلی و کدملی درسیستم بزنید ببینید اصلاچنین داستانی یاواقعه ای وجود داردیانه.کسی که ازدستش شکایت شده وازطریق پیام ها و هرچی بهتون اطلاع دادن که شکایت شده به دروغ ازدستشان شکایت کنیدممنون میشم که بفرمایید چطوربه شما گفتن ازدست شماشکایت شده و الان که سایت ثنا اومده مگه شخصی کار می کندشوراحل اختلاف چنین اجازه ای نداره باشماره شخصی به طرف بگه اینکه میشه سو ءاستفاده کردن ازپست خود که اینم جرم هست..بعدش راه حل های بعدی رو دراختیارتون قراربدهم .موفق وموید.هادی کاویان مهرلطفاازگزارش هرزنامه سوال نپرسیدچون نمیشه پاسخ داد