با سلام

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:

احتراماً همانطور که مستحضرید:

شما به استناد عقدنامه شماره … به تاریخ … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … شهرستان … همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشید که متاسفانه از تاریخ … الی … بدون دلیل موجه قانونی از پرداخت نفقه و هزینه های زندگی به اینجانب که بر عهده شما می باشد، خودداری نموده اید. لذا با توجه به این که بنده در وضعیت نامناسبی به سر می برم، تقاضا دارم ظرف مهلت یک هفته از تاریخ رؤیت نسبت به انجام تعهدات قانونی خود و پرداخت نفقه اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.