١- بر طبق قانون گذرنامه ، زنان متأهل برای خروج کشور نیازمند اجازه شوهر می باشند مگر اینکه در عقدنامه اجازه خروج از کشور را به عنوان شرط ضمن از شوهر اخذ کرده باشند یا بعد از عقد، از شوهر اجازه خروج از کشور در قالب وکالت بلاعزل دریافت کنند.
بر طبق ماده ١٨ قانون گذرنامه دادستان شهرستان محل اقامت زن می تواند در موارد اضطراری اجازه خروج کشور صادر کند شوهر حق اعتراض به نظر دادستان را ندارد.

٢- بر طبق مفهوم مخالف بند اول ماده ١٨ قانون مذکور دختران مجرد که به هجده سال تمام رسیده اند برای خروج از کشور نیاز به اجازه پدر ندارند.
در سال ١٣٩١ طرحی در مجلس مطرح شد که زنان مجرد کمتر از چهل سال برای خروج از کشور نیازمند اجازه پدر می شدند که به تصویب نرسید.