واخواه :                    فرزند:                کد ملی :                  متولد :                  شماره شناسنامه :        نشانی :

 

 

واخوانده :                   فرزند:                کد ملی :                  متولد :                  شماره شناسنامه :        نشانی :

 

 

وکیل واخواه :              فرزند:                کد ملی :                  متولد :                  شماره شناسنامه :       نشانی:

 

 

 

 

 

ریاست محترم دادگاه کیفری ............... شعبه  ................

 

 

سلام علیکم ؛

 

 

احتراما" به وکالت از آقای / خانم .............................   نسبت به دادنامه شماره ..................... مورخ ................ که از سوی دادگاه محترم  در پرونده کلاسه....................... صادر و  منجر به محکومیت موکل به صورت غیابی گردیده و دادنامه فوق در تاریخ ....................  به نامبرده ابلاغ شده است درخواست واخواهی و رسیدگی مجدد داشته ضمنا" لایحه واخواهی در ...... صفحه  و وکالتنامه به شماره ..................... و  مدارک  از جمله :  ..........................................      به پیوست تقدیم شده است .

 

 

 

 

 

 نکته : قابل توجه اینکه این شکواییه به عنوان نمونه بوده و بدیهی است تقدیم شکایت در هر پرونده ای باید با توجه به شرایط و ویژگی های آن  و به طور خاص  تهیه و تنظیم شود . بنابراین این شکواییه را نمی توان در موارد دیگر بدون در نظر گرفتن موارد فوق الذکر به کار برد .