افرادی می توانند بهترین لایحه دفاعیه شکایت کذب را تنظیم کنند که مهارت لایحه نویسی را داشته باشند، به این معنا که علاوه بر داشتن علم حقوقی، مسلط به موضوع شکایت باشند.

لایحه نویس باید در رابطه با موضوع و دشواری پرونده اطلاعات زیادی را کسب کند تا فقط در چارچوب موضوع اظهارات خود را بیان نماید.