در نمونه لایحه دفاعیه شکایت کذب مواردی که در زیر درج شده است، رعایت شده اند تا یک لایحه بدون عیب و نقص تنظیم شود.

  • کسی که لایحه دفاعی را تنظیم می کند ابتدا باید پرونده را مورد مطالعه قرار دهد تا در رابطه با موضوع اطلاعات زیادی را به دست آورد.
  • یادداشت برداری از قسمت هایی که بسیار مهم هستند، باید انجام شود.
  • یکی از مواردی که در نمونه لایحه دفاعیه شکایت کذب رعایت شده این است که بیانات متهم خوانده می شود و وکیل بر اساس وقایع لایحه را تنظیم می کند.
  • یکی از موارد رعایت شده در نمونه لایحه دفاعیه شکایت کذب این است که نویسنده از کش دادن به موضوع جلوگیری میکند و فقط طبق وقایع لایحه را تنظیم می کند، سپس از قاضی درخواست بررسی مجدد پرونده می‌نماید.
  • چهار روز پیش از جلسه باید توصیه ها و هشدارها کنترل شود.
  • یکی از نکات قابل توجه در نمونه لایحه دفاعیه شهادت کذب جلوگیری از کوتاه نویسی و خلاصه نویسی موضوع است، زیرا این گونه قاضی به چارچوب اصلی موضوع پی نمی‌برد و امکان دارد، سؤالاتی در ذهن داشته باشد.
  • خوانا نویسی لایحه بسیار مهم است، زیرا این گونه ابهاماتی برای خواننده به وجود نمی‌آید.