عموماً برای این‌که متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت تنظیم شود، قانون و قواعد خاصی نیاز است. برای این‌که بتوانید از این قانون پیروی کنید، بهتر است که آگاهی کامل در این زمینه داشته باشید تا بتوانید با در نظر گرفتن قوانینی که برای تنظیم استشهادیه مهم می باشد، یک استشهادیه باکیفیت ارائه دهید و در دادگاه برنده باشید.