پیمانکار محترم
جناب اقای .....
احتراما اینجانب  . ........ پیمانکار/ همکار / پرسنل/ و... آن مجموعه محترم با توجه به شرایط واوضاء مالی اقتصادی ام قادر به همکاری با آن شرکت یا سازمان یا پیمانکار یا... نمیباشم لذا با توجه به قوانین اداره کار وروابط کاری اینجانب کتبا استفعای خود را بدینوسیله اعلام مینمایم بدیهی است مجموعه محترم در راس موعد مقرر طبق قوانین کار واداره تامین اجتماعی نسبت به پرداخت سنوات اینجانب اقدام شایسته نماید.
با کمال امتنان                       .....
                                            امضاء