برای اینکه ثابت شود، کاری که انجام شده اهانت بوده است، علاوه بر ابزار قانونی مثل هر جرم دیگری، وجود دو وسیله ی دیگر لازم و ضروری است: این دو ابزار شامل عنصرابزار مادی وابزار معنوی جرم اهانت می شوند.