طبق نوشته هایی که در قبل آورده شد، اگر شخصی توسط فرد دیگری مورد اهانت قرار گرفته و این اهانت باعث خواری و تحقیر گشتن وی گشته است، چنانچه در هنگام وقوع جرم توهین و فحاشی اشخاص و شاهدانی بوده اند که در صحنه بوده اند و این هتک حرمت را با گوش خود شنیده و یا با چشم خود دیده اند؛

و فرد توهین شونده از فرد توهین کننده شکایت کرده و خواستار مجازات وی از مراجع ذی صلاح قضایی باشد، در صورتی که با صلاحدید مرجع قضایی برای اثبات جرم توهین بتواند شهادت و گواهی این اشخاص را مبنی بر انجام عمل قبیح توهین و فحاشی به صورت مکتوب اعلام و اقرار نماید و شاهدان در ذیل اظهارات خود امضا و یا اثر انگشت بزنند؛ به چنین فرم کتبی و نوشتاری که درباره شهادت پیرامون توهین و فحاشی است، استشهادیه توهین و فحاشی می گویند.