عنصر مادی توهین همان کلام، نوشته و یا رفتاری است که باعث تحقیر و کوچک شمردن دیگری می شود. حال باید دید عنصر معنوی جرم توهین چه چیزی است؟ عنصر معنوی جرم توهین همان وجود قصد و نیت قبلی برای انجام توهین است و این نکته ضروری است که این توهین از روی عمد و آگاهانه انجام شده است. در مقام اثبات این رکن، کافی ست مشخص گردد، رفتار و کردار انجام دهنده توهین از روی اراده بوده و در خواب یا مستی انجام نگرفته است.

در ادامه ی مقاله ی خود در زمینه ی نمونه استشهادیه توهین و فحاشی توجه شما را به توضیحاتی در خصوص شرایط تحقق توهین جلب می کنیم.

شرایط تحقق توهین

شرایطی وجود دارد که برای اینکه رفتاری توهین آمیز باشد، ضروری است. آن شرایط به شرح زیر می باشند:

اول اینکه مخاطب توهین یا همان توهین شونده باید فرد مشخصی باشد. حال اگر توهینی به یک جمع شده باشد و تعداد افراد توهین شونده بیشتر از یکی باشد، این توهین زمانی جرم محسوب می شود که بتوان آن را به تک تک افراد آن جمع نسبت داد.

دوم اینکه درشرط تحقق توهین حیاط مخاطب شرط است. یعنی اینکه توهین شونده باید زنده بوده و نمرده باشد.در اینجا استثنایی وجود دارد و آن توهینی است که موجب قذف شود، در اینجا دیگر اگر توهین شونده زنده هم نباشد باز جرم توهین آنجا شده و مشمول مجازات می شود.

سوم اینکه زمانی توهین جرم محسوب می شود که صریح و بی پرده گفته شده باشد، یا رفتار با صراحتا توهین باشد. یعنی اینکه نمی توان بر اساس تفسیر و تعبیرها ی یک کلام یا یک نوشته و یا یک رفتار، گوینده یا نویسنده و یا مرتکب رفتار را مجرم دانست و او را مجازات کرد.

اگر سخنی به کنایه گفته شود، موجب تحقق جرم توهین نمی شود

اگر سخنی به کنایه گفته شود، موجب تحقق جرم توهین نمی شود. در صورتی سخن کنایه آمیز شامل جرم توهین می شود که کنایه به صراحت و با شفافیت مقصود گوینده را بیان کند و شنوندگان یا خوانندگان به راحتی و بدون هیچ واسطه متوجه شوند که گوینده یا نویسنده به چه کسی توهین کرده و مخاطب او چه کسی است؟

در اکثر مواقع توهین به شکل گفتاری یا نوشتاری می باشد. گاها دید می شود که توهین کردن از طریق انجام دادن یک فعل، بدون استفاده از الفاظ یا نوشتار محقق می گردد. بعضی از این رفتارهای توهین آمیز که قبلا نیز به آنها اشاره شد مثل آب دهان انداختن بر صورت دیگری یا انجام حرکاتی که در اصطلاح عامیانه ی مردم به آن شکلک می گویند و….نیز مصادیق بارز تحقق جرم توهین و مشمول مجازات و کیفر می شوند.

برای محقق شدن جرم توهین واجب نیست، توهین شونده الزاما احساس ناراحتی داشته باشد و حس حقارت داشته باشد. همین که رفتار یا گفتار و نوشتار اهانت آمیز، شرایطی را که در بالا ذکر شد، دارا باشد، موجب محکومیت فرد توهین کننده را فراهم می آورد.