در مواردی که اثبات امر کیفری در دادگاه و دادسرای رسیدگی کننده به موضوع  و یا اثبات امر حقوقی مورد نظر، حضور شاهد در دادگاه یا دادسرای مربوطه کیفری ویا همچنین دادگاه حقوقی حسب تشخیص قاضی رسیدگی کننده ضرورت دارد.

در صورتی که در امور کیفری شاهد بدون عذر موجه نتواند حاضر بشود، قاضی می‌تواند دستور جلب وی را صادر نماید.

اما در امور حقوقی موضوع متفاوت است و در صورتی که شخص امضا کننده استشهادیه حاضر به ادای شهادت در دادگاه نباشد، اجبار وی به اداء شهادت امکان پذیر نیست و نمی توان وی را به این خاطر جلب نمود.