طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند، بنابراین در امور مدنی، هرگاه دادگاه با توجه به دلایل ابرازی توسط خواهان و نیز انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهت کشف حقیقت ضروری بوده، نتواند حقانیت خواهان را احراز نماید، حکم به« بیحقی خواهان» یا « بطلان دعوی» یا « عدم ثبوت دعوی» را صادر می نماید و استفاده از عبارات« بطلان دعوی» یا « بیحقی خواهان» ویا « عدم ثبوت دعوی» تفاوتی ندارد.