وکیل حقوقی شخصی است که در دادگاه های حقوقی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف و... و در امور مدنی که مرتبط با قوانین حقوقی اعم از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قانون حمایت خانواده، قانون امور حسبی و... می باشند به صورت تخصصی فعالیت می کند.