اصطلاح تعدی از مهم ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد که معنا و مفهوم آن با اصطلاح تفریط در متضاد می باشد. اصطلاحات تعدی و تفریط از بحث برانگیز ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد که در ادامه و در بخش بعدی به توضیح هر یک از این اصطلاحات حقوقی در قانون خواهیم پرداخت.

تعدی به معنای تجاوز کردن از حد مشخص شده در اموال و حق دیگری است. به معنای دیگر تعدی همان عبور کردن از خطوط مشخص و قرمز افراد دیگر که هم در عرف جامعه وجه خوبی ندارد و هم از نظر قانون جرم و گناه محسوب می شود. تعدی در لغت به معنای زیاده روی کردن می باشد و امروزه بسیاری از افراد در حقوق یکدیگر تعدی و تفریط می کنند و این دو عامل از اصلی ترین عوامل برهم زدن آرامش جامعه بوده که اطمینان و اعتماد را از جامعه بشری سلب نموده است.