از دیگر اصطلاحات حقوقی در قانون که در بیشتر کتاب ها و رسانه ها آن را شنیده اید می توان به تفریط اشاره کرد. تفریط از دیگر اصطلاحات حقوقی در قانون بوده که به معنی کوتاهی در انجام امری می باشد. در تفریط فرد یا افرادی در انجام تعهدات قانونی و یا عرفی خود کاستی ها و سستی هایی را انجام می دهد که به دنبال آن خسارت و یا آسیبی به افراد دیگر وارد می شود که به موجب این خسارت وارد شده بایستی مجازات شده و ترک عمل نماید.

از اصطلاح تفریط بیشتر در بین روابط های موجر و مستاجر استفاده می کنند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به ماده ۵۶ قانون مدنی مراجعه فرمایید. طبق این ماده فردی که در اعمال خود تفریط کرده است با در نظر گرفتن شرایط و محترم شمردن آن بایستی هزینه ای را پرداخت نموده و اعمال ناپسند صورت گرفته را تکرار نکند.