اصطلاحات حقوقی در قانون بسیار گسترده و متنوع می باشند که برخی از افراد ممکن است تا به حال اسم برخی از این اصطلاحات را نشنیده باشند؛ که یکی از این ناشناخته ترین اصطلاحات حقوقی در قانون اصطلاح حجر می تواند باشد. حجر در لغت به معنای منع کردن می باشد.

حجر تقسیم بندی های مختلفی دارد:

  • حجر عام و حجر خاص
  • حجر حمایتی و حجر سوء ظن
  • حجر قانونی و حجر قضایی
  • حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر نقص اراده
  • حجر در امور مالی و حجر غیر مالی

حجر عبارت است از افرادی که به دلیل نداشتن برخی صلاحیت ها، حق معینی در قبال برخی از اعمال ندارند و به کسی که که دارای حجر بوده محجور گفته می شود. از جمله افراد محجور می توان به افراد زیر سن قانونی که به آن در اصطلاحات حقوقی صغر گفته می شود، اشاره کرد.