از بیشترین و پر کاربرد ترین اصطلاحات حقوقی در قانون می توان به اصطلاح های متهم و مجرم اشاره کرد؛ که در این بخش و بخش بعدی در مورد تفاوت و تعریف هر یک از این دو اصطلاحات حقوقی در قانون توضیحاتی داده خواهد شد. متهم به کسی گفته می شود که جرمی را به او نسبت می دهند و هنوز صحت انجام جرم توسط فرد مذکور اثبات نشده باشد. افراد متهم ممکن است در برخی موارد مورد بازداشت قرار گرفته و در حبس به سر ببرند تا نتیجه تحقیقات آشکار شود. متهم به عنوان کننده و فاعل کاری شناخته می شود که آن کار جرم می باشد.