همانگونه که اشاره شد مجرم یکی دیگر از اصطلاحات حقوقی در قانون می باشد. تفاوت آشکار اصطلاح مجرم با اصطلاح متهم در این است که جرم انجام شده توسط فرد متهم در دادگاه ثابت و علنی شده باشد. برای مجرم و افرادی که جرمی را انجام داده اند طبق قوانین و نظر قضات مجازاتی را در نظر گرفته اند. افرادی که مجرم نامیده می شوند بعد از صدور رای توسط دادگاه محکوم نامیده می شوند و ممکن است افراد به دلایل گناهان زیادی به عنوان مجرم شناخته شوند. اصطلاح هر متهمی مجرم نیست می تواند تفاوت بین این دو واژه را به خوبی بیان کند.