از رایج ترین اصطلاحات حقوقی در قانون مدنی می توان به اصطلاح کیفر خواست اشاره کنیم. کیفر خواست به معنای صدور حکم برای اعمال مجازات که توسط دادستان به شکل نامه و تقاضای کتبی نوشته می شود. در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تمام شرایط و اصول درخواست کیفری توضیحاتی داده شده است که شما می توانید برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطالعه فرمایید. در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کیفر خواست شفاهی نیز نام برده شده است که فلسفه آن سرعت بخشیدن به رسیدگی دادگاه می باشد.