قرارداد کار از نظر مدت و نوع کار به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

  1. قرارداد دائمی یا غیرموقت
  2. قرارداد موقت
  3. قرارداد کار معین

بنابراین قرارداد کار وزارت کار ممکن است به هر یک از سه حالت فوق منعقد شود.

 

نکات مهم قراردادهای کار منعقده بر مبنای مقررات وزارات کار

قرارداد فوق دارای نکات مهمی است که این نکات مهم عبارتند از:

  1. اولین نکته آنست که به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر بایستی پرداخت شود و کار کم‌تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد. در نتیجه رعایت این موضوع در قرارداد کار وزارت کار ضرورت دارد.
  2. نکته دوم از این موضوع آنست که وفق بنده ماده 21قانون کار، با پایان کار موضوع قرارداد کار معین، این قرارداد خاتمه خواهد یافت. ضمناً وفق ماده 25 قانون کار، هیچ یک از طرفین در قرارداد کار معین، حق فسخ یکجانبه قرارداد را نخواهد داشت.
  3. نکته سوم در قرارداد کار مربوط به تعهد کارفرما به بیمه نمودن کارگر است. بدین شرح که به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر دستگاه‌های بیمه گذار بیمه نماید.