1. حضور در صحنه فوت به در خواست مقام قضائی
 2. تعیین علّت فوت و صدور جواز دفن
 3. تعیین زمان فوت
 4. تعیین جنسیّت در موارد معاینه اجساد اسکلتی
 5. تعیین تقدّم و تأخّر مرگ افراد
 6. تعیین تقدّم و تأخّر جراحات
 7. در موارد همزمانی صدمات و جراحات با بیماریها و ناتوانی جسمانی تعیین میزان نقش هر کدام ازموارد در فوت
 8. کارشنای تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
 9. کارشناسی تطبیقی عکس از نظر تشخیص هویّت
 10. مومیائی اجساد
 11. ارائه نظریه در خصوص نبش قبر
 12. در موارد حواث دسته جمعی مثل سقوط هواپیما، کمک به تشخیص علّت حادثه

ضمناً در قسمت قصور پزشکی، قصور مربوط به هر رشته تخصّصی در کمیسیون مربوط به همان رشته بررسی شده و در صورت مطرح بودن چند تخصّص در کمیسیون مرکب از متخصّصین مخلوط آن رشته ها بررسی قصور صورت می گیرد.