1. دادگاه ها
  2. کلانتری ها
  3. اداره امور سرپرستی
  4. مددکاری
  5. دفترخانه های اسناد رسمی
  6. زندان ها
  7. ادارات بیمه ها
  8. بنیاد جانبازان و …