کالبد‌ شکافی روند معاینه پزشکی است که روی متوفی انجام می‌شود تا به این شکل عوامل موثر در مرگ وی مشخص شوند. کالبد‌شکافی با هدف کشف اطلاعاتی به شرح زیر انجام می‌شوند:

  1. دلیل مرگ
  2. هویت متوفی
  3. زمان مرگ
  4.  شدت و شکل جراحت‌ها
  5. شرایطی که منجر به مرگ فرد شده
  6. الگوی جراحت‌ها و مرگ به منظور جلوگیری از وقوع رویدادی مشابه