رعایت قانون حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و 1356.