بازپرس محترم شعبه… دادسرای عمومی و انقلاب…

با سلام، احتراما در خصوص کلاسه پرونده… به استحضار می رساند:

از آنجا که در موضوع مطروحه (اتومبیل) اختلاف در مالکیت حاصل شده است و اتخاذ تصمیم در خصوص خیانت در امانت منوط به رسیدگی به ادعای مالکیت در دادگاه حقوقی می باشد، مستندا به ماده ۱۳ قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صدور قرار اناطه مورد تقاضاست.

با تقدیم احترام مجدد

نام و نام خانوادگی

امضا