درصورت اثبات ترک بدون اطلاع، کارگر مستحق دریافت سنوات نخواهد بود.