کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگر می باشد و هر شرط و توافقی در این زمینه صحیح نمی باشد.