اگر فردی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد رضایت از، ولی او اخذ می‏شود. از نظر شرع منظور از، ولی پدر یا جد پدری یا وصی از جانب هر یک از آن‌ها است.