طبق ماده۲۲۱ قانون مدنی: اگرکسی تعهد اقدام به امری رابکند یا تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضما نباشد. در صورت عدم انجام فعلی که در قرارداد شرط شده است می توان به حاکم رجوع کرد و تضاضای اجبار به وفای شرط را مطرح کرد. هرگاه اجبار ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اموالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مخاطب محترم ……….

 

مدیرعامل محترم شرکت ……….

سلام‌علیکم

۱. نظر به اینکه موکل اینجانب بر اساس قرارداد منعقده به شماره ………. مورخ ………. در خصوص تأیید و ارائه برگه تعهد نقشه‌های معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی پلاک ثبتی ………. طی دو فقره چک به شماره سریال ………. هر دو عهده بانک ………. جمعاً مبلغ ………. ریال از بابت قرارداد مذکور به آن شرکت محترم پرداخت نموده است. (تصویر پیوست)

 

۲. شرکت متبوع جنابعالی به استناد ………. دو فقره گواهی عدم تأیید مورخ‌های ………؛ و ………. صادره از دفتر خدمات الکترونیک ………. شهرداری منطقه…… به دلیل عدم رعایت متراژ مجاز در تاریخ صدور گواهی‌نامه به تعهدات قانونی و قراردادی خود عمل ننموده و موجبات تضییع حقوق موکل را فراهم آورده‌اید. (تصویر پیوست)

۳. با عنایت به اینکه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مهندسین ناظر شهرداری در خصوص تجاوز از حد مجاز متراژ از سوی شرکت متبوع جنابعالی در تاریخ استعلام مورد تأیید جنابعالی نیز قرار گرفته است و مجدداً نیز قابل استعلام می‌باشد. از این رو به جنابعالی ابلاغ می‌شود حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول این اظهارنامه نسبت به استرداد مبالغ پرداخت‌شده جمعاً به مبلغ ………. ریال در وجه موکل اقدام فرمایید در غیر این صورت اینجانب در راستای انجام وظایف وکالتی، مکلف به اقامه دعوی در مراجع قضائی به طرفیت آن شرکت محترم خواهد بود.

با تجدید احترام