در مورد اینکه چک چه نوع سندی است باید گفت چک اصولاً سند عادی است و با اینکه یک سند عادی است قانونگذار این امتیاز را به چک داده که در حکم سند رسمی باشد و بتوان  در اداره اجرای اسناد رسمی برای وصول وجه آن اجرائیه صادر کرد فلذا چک یک سند عادی است که به حکم قانون امتیاز اسناد رسمی بدان داده شده است.

این مورد بسیار پرسیده میشود که چک سند رسمی است یا عادی است که با توجه به مطالب بالا باید گفت چک در حکم اسناد رسمی است.

البته باید بدانید قانونگذار در قانون تجارت از اصطلاح سند تجاری استفاده نکرده و تعریفی هم از آن ارائه نکرده و فقط قواعد و مقررات راجع به برات و سفته را بیان کرده اسناد تجاری به دو نوع قابل تقسیم هستند و تجاری به معنای خاص که شامل چک سفته و برات هستند و اسناد تجاری به معنای عام که شامل قبض هم بار بارنامه و غیره هستند.

به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک که نوشته است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مستند یا به دیگری واگذار می نماید .