بسمه تعالی

ماده ۱ : طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده ………………………………….. فرزند …………………به شماره شناسنامه ……………….صادره ازتهران کدملی ………………..متولد تهران ساکن تهران ……………………………………………………………………………………………… تلفن ………………….. ۲-۱- خریدار/……. ……………… …………………. ………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………… ……..صادره از ……. ………. ….کدملی ………………… متولد ………………… ………………………. ……………………. ساکن …. ……… ……… ……… تلفن ………….. ……………. …………… ……………………….. فرزند …. …………. …… به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………..

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله عبارتست از انتقال ۶دانگ یکدستگاه خودرو رنو از نوع سیمبل مدل ۲۰۱۶ سیستم رنو رنگ نقره ای متالیک تعداد سیلندر ۴ شماره راهنمایی و رانندگی ایران ۱۰ ۱۴۷ ص ۲۹ شماره شاسی vf14srab3gt568072 شماره موتور k4m2845r004921 که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد .

ماده ۳ : ثمن معامله ۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) و با حروف ( هفتصد میلیون ریال ) تعیین گردید .

۲-۳- همزمان با این توافق یک فقره چک به تاریخ ……………………….مبلغ با حروف ( هفتصد میلیون ریال معادل ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان ) بابت به شماره …………………………… عهده بانک ……………….. شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . و خریدار متعهد شد در صورت حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ششدانگ سند چک را پاس نماید

ماده ۴ : شرایط معامله ۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ………………………. ……………. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن ، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

 

۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

۵-۴- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید .

موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

۷-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف (۱۰۰۰۰۰۰۰ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

۸-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

ماده ۵ -این قرارداد ، در تاریخ با حروف …………….. …………………….. …….. ساعت ………….. ……… در دو نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .

هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده ۱۰ -مورد معامله و موضوع این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی و حقوقی تایید می شود و وفق ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم التباع است.

نام و نام خانوداگی و امضا خریدار نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده

شاهد اول شاهد دوم