به نام خدا

تاریخ……………………..

رئیس کل اداره کشاورزی شهرستان…………….. بعد از سلام، احترام به عرض میرساند اینجانب …………… از اهالی روستای …………. مالک ……………………. هکتار زمین زراعی به شماره…. هستم. به علت ضعف خاک در کاشت مداوم یک محصول امسال قصد دارم بر خلاف سالهای گذشته سیب زمینی بکارم لذا تقاضا دارم کودهای شیمیایی مربوط به کاشت این محصول، در اختیار اینجانب قرار گیرد تا محصول خوب و قابل توجهی برداشت کنم. خواهشمند است به همراه کود شیمیایی، دستور مصرف آن نیز در اختیارم قرار گیرد قبلا از توجهات شما سپاسگزارم.

نشانی……………………………………                                                                                                    امضاء…….