1. اولا باید سند فوق توسط مامور قانونی یا همان سردفتر تنظیم شده باشد.
  2. دوما باید سند فوق در محدوده صلاحیت مامور قانونی باشد.
  3. سوما باید سند رسمی فوق بر طبق قوانین و مقررات تنظیم شده باشد