مهریه نیز نوعی سند رسمی است که نمایانگر بدهی شوهر به همسرش است. به همین دلیل، هر زمان که زوجه اختیار کند، می‌تواند اقدام به مطالبه مهریه خود کند.

برای وصول مهریه راه‌های زیادی وجود دارد که یکی از آن راه‌ها توقیف خودرو از طریق اجرای ثبت است. یعنی زوجه می‌تواند خودرو همسرش را جهت وصول مهریه توقیف کند. فقط در صورتی که اثبات شود که فرد از طریق خودرو خود امرار معاش می‌کند، نمی‌توان حکم توقیف آن را گرفت.

همانطور که گفتیم بعضی از اموال جزء مستثنیات دین هستند، که می‌شود آن‌ها را توقیف کرد. مانند: مبلغ رهن منزل، ماشینی که وسیله امرار معاش فرد باشد و یا منزل مسکونی که در شان زوج است.