بسمه تعالی

با عرض سلام

قضات محترم دادگاه …

اینجانب…. همسر …. عطف به دادنامه شماره… صادره از شعبه….. دادگاه عمومی……

اعاده دادرسی خود را به این شرح به عرض می رسانم.

با توجه به این که دادنامه صادره دادگاه بدوی به شماره… بدون توجه به نشوز زوجه بوده و با توجه به این که این امر لحاظ نشده با پیوست حکم اثبات نشوز زوجه خواستار نقض این دادنامه هستم.