با عرض سلام

احتراما به استحضار می رساند. عطف به پرونده شماره ….در خصوص تجدید نظر خواهی ….. از دادنامه شماره….. صادر از شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی…. .به استحضار می رساند:

اینجانب خوانده دعوا در خصوص ادعای زوجه به نام …. برای مطالبه نفقه لازم به دکر است که عرض کنم، بنده تمام هزینه ها و خرجی ایشان را پرداخت کرده ام و در این باره از زندگی مشترکی که ایشان با حقیر داشته می توان متوجه این امر شد. اما دادنامه بدوی و جلسه واخواهی بدون حضور بنده برگزار شده لذا خواهشمندم نسبت به نقض رای دادگاه بدوی اقدام فرمایید.

با تشکر

نام….