۱. هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، مگر اینکه به دستور و با اجازه از رئیس دادگاه باشد.

۲. در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده اوست.

۳. هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح قضایی مهر یا پلمپ شده باشد کسی از روی علم و عمد آنها را بشکند، محو کند یا اعمالی از این قبیل انجام دهد، مرتکب به حبس محکوم خواهد شد.

۴. شوهر می‌تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.

۵. در صورتی که شخص وصیت نکرده باشد، رضایت کلیه وراث متوفی جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده لازم است و الا موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات است.

۶. خواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند و دختر را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی، مجبور به ازدواج کرد.

۸.عقد کردن زنی که در عده طلاق یا عده وفات است سبب باطل شدن ازدواج وحرمت ابدی بین زن است.

۹. در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی داشته باشد.

۱۰. در خصوص کالبد شکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت می‌گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نیست، اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام کنند.