هرگاه ثابت شود رشوه‌ دهنده برای حفظ حقوق حقه خود مجبور به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد!