چک های قدیمی که اقدام به اخذ فرم (گواهینامه عدم پرداخت گردیده) به دلیل عدم داشتن کد رهگیری به قانون جدید تسری پیدا نمی کند.