برخلاف چک های عادی  چک های تایید شده  از اعتبار پرداختی بالاتری برخوردارند ، زیرا بانک وجود وجه چک را در حساب تایید می کتد . 

همچنین در چک های تایید شده ، بانک حساب صادر کننده را به میزان مبلغ مندرج در چک جدا و مسدود می کند و وجه تأیید شده را تنها به دارنده چک پرداخت می کند . 

چک تضمینی و یا بانکی نیز ، در وجه بانک صادر کننده و یا یکی از شعب همان بانک خواهد بود و تضمین پرداخت وجه توسط خود بانک است  وحکم پول نقد را دارد.